Statut udruge

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01), Osnivačka skupština, udruge “DIJETE” održana 17.12.2009. godine, donijela je

STATUT udruge “DIJETE”

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o obavještavanja javnosti rada udruge, o članstvu, pravima i obavezama članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: “DIJETE”
Sjedište udruge je: Bana Josipa Jelačića 73, 20 000 Dubrovnik

Članak 3.

“DIJETE” je udruga registrirana pri Uredu državne Uprave u Dubrovačko-neretvanskoj Županiji. “DIJETE” je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: humanitarna udruga DUBROVNIK, u sredini pečata je naziv “DIJETE”.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljem školovanja, promicanja, razvitka i unapređenja siromašnog i ostavljenog djeteta.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:

 • Školovanje siromašne i ostavljene djece
 • informiranje javnosti o ostavljenoj i siromašnoj djeci
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad za dobrobit djece
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimenice:

 • pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem

3. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.

Članom udruge se postaje plaćanjem minimalno jedne školske godine u Rwandi ili Congu za jedno ili više djece ili drugim dobrovoljnim prilozima za pomoć djeci.

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine – jednako potrebi minimalno jednom djetetu za godišnje školovanje i osobne potrebe, davanja dobrovoljnih priloga za pomoć djeci ili dobrovoljnim radom.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • dobrovoljan rad sukladan radu udruge
 • po vlastitom nahođenju širenje vjesti o djeci koje su siromašna i ostavljena
 • po vlastitom nahođenju obavještavanje uže okoline o njihovom djelovanju u udruzi
 • pravo na uvid evidentirane školovane djece

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine ili nepridonošenjem radu udruge

Nitko nije obavezan usmeno ili pismeno predočiti razlog prestajanja članstva. Potrebno je obavjestiti predsjednika udruge o povlačenju iz članstva udruge radi predavanja brige o djetetu novom članu.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

4. TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge.

Članak 17.

Skupština redovito zasjeda jednom tijekom godine, radi plaćanja naredne školske godine i osobnih potreba siromašne i napuštene djece. Sjednice skupštine saziva Predsjednik udruge na vlastitu inicijativu po potrebi. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje red, dan i mjesto održavanja susreta.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik udruge. U odsutnosti Predsjednika, članovi Skupštine će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

Članak 19.

Radi ne sudjelovanja na radu sazvane Skupštine nema nikakvih sankcija prema članovima.

Članak 20.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka udruge
 • donosi i mijenja Statut udruge
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad udruge
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu udruge
 • daje smjernice za rad udruge
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik udruge.

Članak 22.

Predsjednik:

 • zastupa udrugu
 • saziva Skupštinu udruge
 • upravlja imovinom udruge
 • vodi registar članova
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge
 • podnosi izvješće o radu udruge Skupštini udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge
 • svi zajedno: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, a po mogućnosti i drugi članovi udruge utvrđuju prijedloge programa rada i Statuta
 • svi zajedno gore navedeni utvrđuju prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • svi zajedno brinu o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini udruge. Predsjednik podnosi Skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Mandat predsjednika i dopredsjednika je 4 godine.

TAJNIK

Članak 24.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština za obavljanje stručno – administrativnih poslova u udruzi.

5. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 25.

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva namijenjena isključivo za školovanje siromašne i ostavljene djece
 • pokretne stvari koje mogu biti donirane isključivo za korist siromašnoj djeci

Članak 26.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine
 • od dobrovoljnih priloga i darova
 • od donacija iz proračuna
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 27.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

6. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja udruge preostala imovina će pripasti već evidentiranoj djeci u udruzi bez oba roditelja i to djeci koja pohađaju 1. razred osnovne škole za daljnje školovanje. Ukoliko djece, evidentirane u udruzi, nema u 1. razredu, tada će preostala imovina pripasti najmlađoj djeci evidentiranoj u udruzi “DIJETE” koja pohađaju školu za daljnje školovanje.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Statut udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.

Članak 30.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge. Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik udruge.

U Dubrovniku, 17. 12. 2009. godine
Renato Beno
Predsjednik udruge